Käyttäjänimi:
Salasana:

 

Sotilaslyhenteet

Sisältö


A. Aselajit ja erikoisjoukot
 
Kuva
 
Jalkaväki  
jv
Hyökkäysvaunujoukot  
hv.joukot
Kevyet joukot  
kev.joukot
Polkupyöräjoukot  
pp.joukot
Ratsuväki  
rv.
Tykistö  
tyk.
Kevyt kenttätykistö  
kev.k.tyk.
Raskas kenttätykistö  
rask.k.tyk.
Ilmatorjuntatykistö  
it.tyk.
Ilmajoukot  
ilm.joukot
Pioneerijoukot  
pion.joukot
Viestijoukot  
v.joukot
Huoltojoukot  
huolt.joukot
 
 
B. Sotatoimiyhtymät, erillisosastot, aselajien komentajat
 
Armeijakunta  
AK
Divisioona  
div.
Divisioonan esikunta  
div.esik.
Divisioonan komentaja  
div.kom.
Esikuntapäällikkö  
esik.pääll.
Osasto  
os.
Erillisosasto  
erill.os.
Taisteluosasto  
tst.os.
Tykistönkomentaja  
tyk.kom.
Pioneerikomentaja  
pion.kom.
Viestikomentaja  
v.kom.
Ilmajoukkojen komentaja  
ilm.kom.
 
 
C. Jalkaväki
 
Kuva
 
Rykmentti  
rykm.
Jalkaväkirykmentti  
jv.rykm.
Rykmentin komentaja  
rykm.kom.
Rykmentin esikunta  
rykm.esik.
 
Pataljoona  
patl.
Pataljoonankomentaja  
patl.kom.
Pataljoonan esikunta  
patl.esik.
 
Komppania  
kompp.
Kiväärikomppania  
kiv.kompp.
Komppanianpäällikkö  
kompp.pääll.
 
Joukkue  
joukk.
Joukkueenjohtaja  
joukk.joht.
 
Ryhmä  
(ei lyhennettä)
Kivääriryhmä  
kiv.ryhmä
Pikakivääriryhmä  
pk.ryhmä
 
Konekiväärikomppania  
kk.kompp.
Konekiväärijoukkue  
kk.joukk.
Konekivääriryhmä  
kk.ryhmä
 
Kranaatinheittäjäkomppania  
krh.kompp.
Kranaatinheittäjäjoukkue  
krh.joukk.
Kranaatinheittäjäpuolijoukkue  
krh.puolijoukk.
Kranaatinheittäjäryhmä  
krh.ryhmä
 
Esikuntakomppania  
esik.kompp.
Toimitusjoukkue  
toim.joukk.
Toimitusryhmä  
toim.ryhmä
 
Komentojoukkue  
kom.joukk.
Komentoryhmä  
kom.ryhmä
Kevyt ryhmä  
kev.ryhmä
 
Upseeri  
u.
Aliupseeri  
au.
Vääpeli  
vääp.
Korpraali  
korpr.
Mies  
(ei lyhennettä)
 
Komentotoimisto  
kom.tsto
Huoltotoimisto  
huolt.tsto
Kevyet kolonnat  
kev.kol:t
Kevyt ampumatarvikekolonna  
kev.a.kol.
Kevyt elintarvikekolonna  
kev.e.kol.
Taistelukuormasto  
tst.km.
 
 
C.1. Pioneeri- ja viestielimet sekä viestitoiminta
 
Kuva
 
Pioneeri- ja liikennejoukkue  
pion.-ja liik.joukk.
Liikennepartio  
liik.partio
 
Viestijoukkue  
v.joukk.
Viestiryhmä  
v.ryhmä
Viestikeskus  
v.keskus
Viestiasema  
v.as.
Viestirunko  
v.runko
Viestihaara  
v.haara
Viestinkeräyspaikka  
v.ker.p.
Viestinpudotuspaikka  
v.pud.p.
Puhelin  
puh.
Puhelinkeskus  
puh.keskus
Puhelinasema  
puh.as.
Puhelinryhmä  
puh.ryhmä
Radio  
rad.
Radioasema  
rad.as.
Radioryhmä  
rad.ryhmä
Vilkkulamppu  
(ei lyhennettä)
 
 
C.2. Huoltomuodostelmat, -elimet ja -toiminta
 
Kuva
 
Ampumatarvikekenttävarikko  
AKVk.
Ampumatarvikekenttämakas  
AKM
Ampumatarviketäyd.paikka  
ATp.
Ampumatarvikejakopaikka  
AJp.
Patruunakeskus  
patr.keskus
Ammuskeskus  
am.keskus
Ampumatarvikeryhmä  
a.tarvikeryhmä
Patruunankantaja  
patr.kantaja
Ammusmies  
am.mies
Ase- ja ampumatarvikealiupseeri  
ase- ja a.tarvikeau.
Patruuna-ajoneuvo  
patr.ajon.
Tuliannos  
t.ann.
 
Elintarvikekenttävarikko  
EKVk.
Elintarvikekenttämakasiini  
EKM
Elintarviketäydennyspaikka  
ETp.
Elintarvikejakopaikka  
EJp.
Päiväannos  
pv.ann.
 
Huoltopäällikkö  
huolt.pääl.
Talousupseeri  
tal.u.
Kuormastonpäällikkö  
km.pääll.
Talousaliupseeri  
tal.au.
Huoltoaliupseeri  
huolt.au.
Kenttäkeittiö  
k.keitt.
Keittiöajoneuvo  
keitt.ajon.
Muona- ja rehuajoneuvo  
m-rh.ajon.
Rautaisannosajoneuvo  
raut.annosajon.
 
Kenttäsairaala  
KS
Pääsidontapaikka  
PSp.
Joukkosidontapaikka  
JSp.
Lievästi haavoittuneiden kokoamispaikka  
LHaav.Kp.
Sairaankuljetusajoneuvoasema  
SKas.
Haavoittuneiden suojapaikka  
Haav.Sjp.
 
Lääkäri, lääkintä-  
lääk.
Lääkintäaliupseeri  
lääk.au.
Lääkintäjoukkue  
lääk.joukk.
Lääkintäryhmä  
lääk.ryhmä
Sairaankantaja  
sair.kantaja
Sairaankuljetusajoneuvo  
sair.ajon.
Lääkintävälineajoneuvo  
lääk.ajon.
Lääkintäkomppania  
lääk.kompp.
 
Kenttähevossairaala  
KHev.S
Sairaiden hevosten kokoamispaikka  
SHev.Kp.
Hevosten sidontapaikka  
Hev.Sp.
Sairastalli  
Stalli
Eläinlääkintäkomppania  
el.lääk.kompp.
 
Eläinlääkäri  
el.lääk.
Kuormasto- ja eläinlääkintäaliupseeri  
km.-ja elk.lääk.au.
Kengitysseppä  
keng.seppä
Kengityspaja-ajoneuvo  
keng.paja-jon.
Kengitystarvikeajoneuvo  
keng.ajon.
 
 
C.3. Kaasusuojeluelimet ja -toiminta
 
Kaasu  
ks. (yhdyssanoissa)
Haihtuva kaasu  
h.ks.
Pysyvä kaasu  
p.ks.
Kaasusuojelu  
kss. (yhdyssanoissa)
Kaasusuojeluajoneuvo  
kss.ajon.
Kaasusuojelutarvikeajoneuvo  
kss.tarvikeajon.
 
 
C.4. Tiedustelu, tähystys ja tulenjohto
 
Tiedustelu  
tied. (yhdyssanoissa)
Tähystys ja tähystäjä  
täh. (yhdyssanoissa)
Tähystysasema  
täh.as.
Tulenjohtue  
tjue
Tulenjohtaja  
tja
Tulenjohtopaikka  
tjp.
Mittauselin  
mitt.elin
Etäisyydenmittaaja  
et.mitt.
Suuntakehä  
snt.kehä
Perussuunta  
ps.
Pohjoisneula  
pn.
Ilmavartio  
ilm.vartio
 
 
C.5. Aseet ja ampumatarvikkeet
 
Kuva
 
Kivääri  
kiv. (yhdyssanoissa)
Pikakivääri  
pk.
Konepistooli  
kp.
Pistooli  
pist.
Konekivääri  
kk.
Ilmatorjuntakonekivääri  
it.kk.
Kranaatinheittäjä  
krh.
Miinanheittäjä  
mh.
Jalkaväkikanuuna  
jv.kan.
Kiväärikranaatti  
kiv.kr.
Käsikranaatti  
käsikr.
Patruuna  
patr.
 
 
C.6. Hyökkäysvaunujoukot.
 
Hyökkäysvaunu  
hv.
Hyökkäysvaunukomppania  
hv.kompp.
 
 
D. Muut aselajit
 
D.1. Kevyet joukot
 
Ratsuväkirykmentti  
rv.rykm.
Eskadroona  
esk.
Konekiväärieskadroona  
kk.esk.
 
Polkupyöräpataljoona  
pp.patl.
 
Kevyt osasto  
kev.os.
 
Panssariauto  
pans.aut.
 
 
D.2. Tykistö
 
Kuva
 
Tykistörykmentti  
tyk.rykm.
Patteristo  
psto
Patteri  
ptri
Jaos  
(ei lyhennettä)
Kanuuna  
kan.
Haupitsi  
hp.
Raskas kenttäkanuuna  
rask.k.kan.
Raskas kanuuna  
rask.kan.
Kranaatti  
kr.
Srapnelli  
sr.
 
 
D.3. Pioneerijoukot
 
Pioneeripataljoona  
pion.patl.
Pioneerikomppania  
pion.kompp.
 
 
D.4. Viestijoukot
 
Viestipataljoona  
v.patl.
Viestikomppania  
v.kompp.


Lähde: Jalkaväen ohjesääntö II, 2 (J.O.II,2), Otava, painettu Helsingissä 1941

- Speidel


Viimeksi päivittänyt Korhonen: 20.03.2010